Juny concilia ampliació – Sueca

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ “JUNY CONCILIA AL CASAL JOVE“

“PLAN CORRESPONSABLES”

DEL 23 AL 30 DE JUNY AL CASAL JOVE MUNICIPAL

  ACTIVITAT: marca l’opció escollida. Es poden escollir les 2 opcions si es desitja * PEL MATI PLACES COBERTES

  OMPLI LES DADES DEL XIQUET/A
  Els camps amb * són obligatoris

  Nom del xiquet/a:* Cognoms:* Data de naixement:*


  Empadronat/da a (domicili actual):* Centre educatiu on cursa estudis:* Curs escolar * Telèfons de contacte:* El vostre correu electrònic:* -Comprova que el teu email està escrit bé- Nom del pare/mare/tutor/a:* Familia tipo (Indicar si és monoparental, víctima de la violència de gènere o alguna circumstància especial de vulnerabilitat).:* El seu fill/a tornarà sol/a a casa desprès de l'activitat?* En cas que no, quines persones estan autoritzades a recollir-lo?* Pateix el seu fill/a algun tipus d’al·lèrgia, intolerància? * Pateix en l’actualitat alguna malaltia? * Té aplicades totes les vacunes que li corresponen per l’edat? * Pren alguna medicació? * Observacions, per si vols aclarir alguna cosa
  AUTORITZACIÓ* Autoritzem la publicació d’imatges i/o vídeos en els mitjans de comunicació públics i en el recull final de fotografies i videos sobre les diferents activitats realitzades per a la difusió de l’activitat o d’altres activitats programades per la Regidoría d’Igualtat de Sueca, sempre dins d’allò establert en la Llei de Protecció Jurídica del Menor vigent, i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de dret digitals 3/2018. La utilització d’aquestes imatges i/o vídeos serà limitada exclusivament a l’àmbit de l’Ajuntament de Sueca amb CIF P4623700D, i no se cediran dades a tercers, sols a les empreses contractades per a les activitats.

  Al activar el check de "Lectura y Aceptación" de nuestra Política de Privacidad, usted está indicando que ha leído, entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas especificadas para la recogida, almacenamiento y el tratamiento de sus datos personales.
  FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO *: Consultas Website. Acepta la respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web.

  Els camps amb * són obligatoris