Campament – Inscripció

INSTRUCCIONS

1º Ingres/transferencia bancaria de 193 € en el compte:

BANKIA: ES07 2038 9638 3560 0010 2767    CONCEPTE: CAMPAMENT ALTA-LAI + NOM DEL XIQUET/A

2º El dia de la reunió has de portar la fotocòpia de la targeta sanitària SIP i la fitxa sanitària omplida o pots adjuntar els arxius a la inscripció. Descarregar açi la fitxa sanitària.

3º Ompli la fitxa d’inscripció açi

 IMPORTANT: La inscripció no estarà registrada ni serà vàlida mentres NO es faça l’ingrés bancari.

FITXA D’INSCRIPCIÓ CAMPAMENT ALTA-LAI

DADES
Nom i cognom del xiquet o xiqueta:
Domicili (carrer, nº i porta): Població:
Data de naixement: Curs 2016-2017: Centre escolar:
Telèfon de contacte El vostre correu electrònic Nom pare/mare
Domicili de treball dels pares: Telèfon: Preguntar per:
Domicili familiar durant l'activitat: Telèfon: Preguntar per:
Qui arreplegarà al xiquet/a del campament?
*Optatiu. Adjuntar fitxa sanitària
*Optatiu. Adjuntar SIP
Obligatori marcar les caselles d'acceptació:
AUTORITZACIÓ: La persona representant legal del xiquet/a participant en el campament autoritza a GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL a poder realitzar fotografies del/la menor durant el transcurs del campament i a reproduir la imatge del/la menor en paper , suport magnètic (CD,DVD), pagina Web i il·lustració, sols per aquelles ocasions relacionades en el campament. Grup de Treball Social Reed 21 prohibeix expressament una explotació de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada del/la menor i a un ús il·lícit d'estes. La persona representant legal reconeix que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o nom.

He llegit i accepte les condicions.(1)

(1)Les dades arreplegades en el present document seran incorporats a un fitxer de tractamentautomatitzat i no automatitzat (suport mixt).
Esta informació és demanada per a formar part d'una base de dades amb la finalitat de poder gestionar les tasques administratives, i gestió 
de del tractament de dades de clients, proveïdors i  Persones de contacte i poder dur a terme les funcions pròpies de l'empresa en relació 
amb els mateixos, sent GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L el Responsable del fitxer, amb direcció en AVINGUDA JOAN FUSTER 14-3-9  46400 CULLERA 
VALÈNCIA d'Acord amb el que disposa la L.O. 15/1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal es poden exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació o oposició per mitjà de sol·licitud per escrit al Responsable del Fitxer en la direcció d'exercici de drets ARC sítia en AVINGUDA JOAN
FUSTER 14-3-9  46400 CULLERA VALÈNCIA acompanyant còpia del seu Document Nacional d'Identitat.
Així mateix GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L queda autoritzada a utilitzar les dades demanades amb finalitats comercials.
La negativa a subministrar les dades que li són sol·licitats suposarà si és el cas la impossibilitat de prestar els servicis per als quals les dites
dades hagueren sigut sol·licitats.
GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides, trobant-se els seus 
fitxers inscrits en l'Agència de Protecció de Dades, garantint-se el secret i la confidencialitat de les dades aportades.

Si tens algun dubte…

Al activar el check de "Lectura y Aceptación" de nuestra Política de Privacidad, usted está indicando que ha leído, entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas especificadas para la recogida, almacenamiento y el tratamiento de sus datos personales.

FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO: Consultas Website. Acepta la respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web.