Sueca Concilia – Setembre a Desembre

 

Places esgotades.

Solament es podrà inscriure per a accedir a la llista d’espera

“PLA CORRESPONSABLES”

  Els camps amb * són obligatoris

  HORARI SETEMBRE

  HORARI OCTUBRE A DESEMBRE

  CENTRE ESCOLAR*

  Nom i cognoms del xiquet/a:*

  Data de naixement:*

  Empadronat/da a (domicili actual):*

  Centre educatiu on cursa estudis:*

  Curs escolar 2023-2024*

  Nº SIP:*

  Telèfons:*

  El vostre correu electrònic:*

  -Comprova que el teu email està ben escrit-

  Nom de la mare/pare/tutora/tutor:*

  Tipus de família (Indicar si és monoparental, víctima de violència de gènere o alguna circumstància especial de vulnerabilitat):

  Situació laboral de la mare o familiar 1 (si es troba actiu/va, desempleada/t o buscant feina o altra situació):

  Situació laboral del pare o familiar 2 (si es troba actiu/va, desempleada/t o buscant feina o altra situació):

  El seu fill/a anirà i tornarà sol/a a l'activitat?*

  En cas que no, quines persones estan autoritzades a recollir-lo? (Afegeix nom i DNI)*

  Pateix el seu fill/a algun tipus d’al·lèrgia, intolerància? *

  Pateix en l’actualitat alguna malaltia?*

  Té aplicades totes les vacunes que li corresponen per l’edat?*

  Pren alguna medicació?*

  Observacions, per si vols aclarir alguna cosa

  AUTORITZACIÓ* Autoritze la publicació d’imatges i/o videos en els mitjants de comunicació públics i en el recull final de fotografies i videos sobre les diferents activitats realitzades per a la difusió de l’activitat o d’altres activitats programades per la Regidoría d’Igualtat de Sueca, sempre dins d’allò establert en la Llei de Protecció Jurídica del Menor vigent, i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de dret digitals 3/2018. La utilització d’aquestes imatges i/o videos serà limitada exclusivament a l’àmbit de l’Ajuntament de Sueca amb CIF P4623700D, i no se cediran dades a tercers, sols a les empreses contractades per a les activitats.

  En activar "La lectura i Acceptació" de la nostra Política de Privacitat, vosté està indicant que ha llegit, entén, accepta i autoritza totes les clàusules especificades per a la recollida, emmagatzematge i el tractament de les seues dades personals."

  FINALITATS QUE PRECISEN DEL SEU CONSENTIMENT: Consultes Website. Accepta la resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web.